VEDTEKTER FOR SPELT - VISEKLUBBEN I TROMSØ PR 2014:

§ 1  FORMÅL
Viseklubben Spelt skal være en scene for skapende og utøvende visekunstnere, og en møteplass for alle viseinteresserte. Klubben skal bidra til å opprettholde og fornye nordnorsk visetradisjon, og i tillegg presentere nasjonale og internasjonale viseartister for publikum i Tromsø. Viseklubben Spelt er partipolitisk nøytral.

§ 2  MEDLEMSKAP
Alle personer som er enige i formålet og som har betalt kontingenten, er medlemmer av klubben.

§ 3  ÅRSMØTE
Årsmøtet er klubbens øverste organ og skal holdes innen utgangen av juni hvert år. Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett på årsmøtet. Innkalling med styrets forslag til saksliste, sendes ut senest fire uker før årsmøtet. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet, må være sendt styret i hende senest to uker før møtet. Endelige sakspapirer sendes ut en uke før møtet.
Årsmøtet godkjenner representantenes fullmakter, velger to referenter og to protokollunderskrivere, behandler årsberetning, regnskap og budsjett samt handlingsplan og velger styremedlemmer, vararepresentanter samt revisorer for to år. Årsmøtet velger også valgkomité.

§ 4  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan holdes om styret mener det er nødvendig eller om minst halvparten av medlemmene krever det. Slikt årsmøte skal innkalles med to ukers varsel.

§ 5  STYRE OG VALGKOMITÉ
Styret består av leder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer som er valgt for to år. For å bevare kontinuiteten i styret, valgte årsmøtet i 2007 tre styrerepresentanter og to varamedlemmer for to år og to styremedlemmer og ett varamedlem for ett år. Valgkomite på tre medlemmer velges for 2 år. Styret konstituerer seg selv. Et styremøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst leder eller nestleder samt to andre styremedlemmer er til stede.
Styrets oppgaver:

  • Lede klubben i perioden mellom årsmøtene.
  • Iverksette tiltak årsmøtet vedtar.
  • Oppnevne nødvendige utvalg.
  • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og organer.
  • Utarbeide årsmelding og regnskap.
  • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett.
  • Utarbeide retningslinjer for valgkomiteen.

§ 6  ENDRING AV VEDTEKTER
Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet. § 7 OPPLØSNING Oppløsning av klubben kan kun skje med ¾ flertall på et årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal i så fall ta stilling til disposisjon av klubbens midler.


Årsmeldinger:

Årsmelding 2018.pdf Årsmelding 2018.pdf
Size : 535.636 Kb
Type : pdf
Årsmelding for 2017.pdf Årsmelding for 2017.pdf
Size : 703.882 Kb
Type : pdf
Årsmelding for 2016.pdf Årsmelding for 2016.pdf
Size : 1067.925 Kb
Type : pdf
Årsmelding for 2015.pdf Årsmelding for 2015.pdf
Size : 914.952 Kb
Type : pdf
Årsmelding for 2014.pdf Årsmelding for 2014.pdf
Size : 627.584 Kb
Type : pdf
Årsmelding for 2013.pdf Årsmelding for 2013.pdf
Size : 607.778 Kb
Type : pdf
Årsmelding for 2012.pdf Årsmelding for 2012.pdf
Size : 526.37 Kb
Type : pdf
Årsmelding 2011.pdf Årsmelding 2011.pdf
Size : 505.769 Kb
Type : pdf
Årsmelding 2010.pdf Årsmelding 2010.pdf
Size : 319.83 Kb
Type : pdf
Årsmelding 2009 - 2010.docx Årsmelding 2009 - 2010.docx
Size : 22.833 Kb
Type : docx
ÅRSMELDING 2008-2009.pdf ÅRSMELDING 2008-2009.pdf
Size : 319.896 Kb
Type : pdf
Årsmelding 2007-08.doc Årsmelding 2007-08.doc
Size : 43.5 Kb
Type : doc
Årsmelding 2006.pdf Årsmelding 2006.pdf
Size : 65.157 Kb
Type : pdf